Zawiadomienie o zmianach w Spółce

Informujemy, że na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.11.2019 r. z dniem 14.01.2020 r. nastąpiło przekształcenie JM-TRONIC Sp. z o.o. w JM-TRONIC S.A..
Na mocy prawa spółka przekształcona wchodzi w ogół praw i obowiązków spółki przekształcanej. Nowym prezesem zarządu spółki JM-TRONIC S.A. został Pan Piotr Matiakowski

Zapytanie ofertowe: