Polska Grupa Górnicza S.A.

Dostawa 24polowej, dwusekcyjnej rozdzielnicy SN typu MultiCell-G w wykonaniu górniczym, z dopuszczeniem Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych. Pola rozdzielcze wyposażone zostały w sterowniki polowe typu megaMUZ-2 i wyłączniki próżniowe typu VC-1. Poza wyprodukowaniem, dostawą, zabudową i uruchomieniem rozdzielnicy realizacja uwzględniała również następujący zakres prac: przystosowanie istniejącej komory rozdzielni 6kV W-3 na potrzeby nowej rozdzielnicy 6kV, dostawę oraz montaż wraz z uruchomieniem systemu wizualizacji i nadzoru, dostawę, montaż i uruchomienie zespołów kompensacyjnych, jak również dostawę, montaż i uruchomienie instalacji pomocniczych: ochrony przeciwporażeniowej, oświetlenie i ogrzewania.

Zapytanie ofertowe: