Koronawirus: informacje i zalecenia

Szanowni Państwo,

Zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa, JM-TRONIC S.A. wprowadziło w życie procedury, zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Wszystkim pracownikom, których charakter pracy daje taką możliwość, Zarząd umożliwia oddelegowanie do pracy zdalnej.

JM-TRONIC S.A. nie przerywa produkcji ani nie ogranicza działań na realizowanych projektach. Spółka stosuje się do zaleceń wydawanych przez GIS i MZ, które są stale monitorowane, tak aby zasady przestrzegania bezpieczeństwa były zawsze aktualne i zgodne z najnowszą wiedzą i decyzjami organów sanitarnych a pracownicy o nich poinformowani

W Spółce został wprowadzony pomiar temperatury przed wejściem na teren firmy a osoby odmawiające poddaniu się pomiarowi nie będą wpuszczane na teren Spółki.    
Ograniczamy do niezbędnego minimum przemieszczanie się pracowników między budynkami.

W pomieszczeniach biurowych wprowadziliśmy wytyczne polegające na zmniejszeniu liczby osób, które mogą tam jednocześnie przebywać.  
Spotkania wewnętrzne jak i zewnętrzne organizowane są poprzez telekonferencje lub wideokonferencje. 

Spółka prowadzi kampanię wewnętrzną informacyjną dotyczącą bieżącego stanu zagrożenia epidemiologicznego  przypominając o zasadach zachowania higieny, instrukcje dotyczące mycia rąk i zachowania zasad bezpieczeństwa, związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Komunikacja w tym zakresie prowadzona jest wielokanałowo, z użyciem środków przekazu adekwatnych  do różnych stanowisk pracy. 

W dniu 20 marca 2020 roku został powołany Zespół Kryzysowy, który na bieżąco analizuje i raportuje bieżąca sytuację i omawia każdego dnia z Prezesem Zarządu działania jakie należy podejmować.

Czytaj więcej:

„Informacje Rządu RP w sprawie koronawirusa”  

„Główny Inspektorat Sanitarny”

Zapytanie ofertowe: